Du Học Nhật Bản Từ vựng

Từ Vựng

Học tiếng Nhật - Từ vựng Trung cấp 1 "Bài 10"

広まる    ひろまる    Lây lan, nhân giống
貧困    ひんこん    Nghèo, thiếu thốn
品質    ひんしつ    Chất lượng
品種    ひんしゅ    Thương hiệu, loại, mô tả
貧弱    ひんじゃく    Người nghèo, ít ỏi, khôn có bản chất
頻繁    ひんぱん    Tần số
美    び    Xinh đẹp, đẹp
Chi tiết...

Học tiếng Nhật - Từ vựng Trung cấp 1 "Bài 11"

一息    ひといき    Một hơi, nghĩ, gắng thêm một chút
単    ひとえ    Một lớp, một
人柄    ひとがら    Nhân cách, nhân vật
一頃    ひところ    Một lần, số thời gian trước đây
人質    ひとじち    Con tin, tù nhân
一筋    ひとすき    Nghiêm túc, thẳng thắn, một dòng
一まず    ひとまず    Lần đầu tiên, một lần
Chi tiết...

Học tiếng Nhật - Từ vựng Trung cấp 1 "Bài 12"

控室    ひかえしつ    waiting room
控える    ひかえる    Để vẽ, để giữ lại, ghi chú
悲観    ひかん    Bi quan, thất vọng
匹    ひき    Đơn vị đếm con vật
引き上げる    ひきあげる    Cuộn vớt nâng giá, đề bạt, lấy về
率いる    ひきいる    Lãnh đạo, mũi nhọn, dẫn đầu
引き受ける    ひきうける    Đảm nhiệm, bảo đảm, kế tục, tiếp
Chi tiết...

Học tiếng Nhật - Từ vựng Trung cấp 1 "Bài 13"

判定    はんてい    Quyết định, giải quyết, phán đoán
反応    はんのう    Sự phản ứng, phản tác dụng
半端    はんぱ    Còn sót lại, chưa hoàn chỉnh
反発    はんぱつ    Khôi phục, hồi sinh, phản lại, hành động ngược lại
反乱    はんらん    Phản loạn, nổi loạn
氾濫    はんらん    Tràn, lũ lụt
Chi tiết...

Bạn đang xem Trang 4 trong 32 Trang.

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
   - Những người đang đi học hay đi làm có bằng THPT trở lên    
   - Những người đã xin visa tại các công ty du học khác bị rớt    
- Những người đã đi tu nghiệp về đăng ký đi du học trở lại   

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

du hoc nhat ban