Du Học Nhật Bản Từ vựng Sơ cấp 1

Sơ cấp 1

Học tiếng Nhật - Từ vựng N3 "Bài 21"

Kanji        Hiragana       Tiếng Việt
需要       じゅよう        Nhu cầu, yêu cầu
種類       しゅるい      Đa dạng, loại
順          じゅん         Trật tự, lần lượt
瞬間       しゅんかん     Thứ hai, thời điểm này, ngay lập tức
順調       じゅんちょう  Thuận lợi, làm tốt, tất cả các quyền
順番       じゅんばん     Biến (phù), tự công việc
準備       じゅんび      Chuẩn bị, sắp xếp, cung cấp, dự trữ
使用       しよう         Sử dụng, ứng dụng, sử dụng, việc làm
 章          しょう         Chương, phần, huy chương
          しょう         Giải thưởng
上          じょう         Khối lượng, chất lượng tốt hơn
障害       しょうがい    Trở ngại, thiệt hại
奨学金    しょうがくきん    Học bổng
乗客      じょうきゃく      Hành khách
上京        じょうきょう     Tiến tới thủ đô
状況        じょうきょう    Nhà nước của công việc, tình hình, hoàn cảnh
条件        じょうけん    Điều kiện, điều khoản
正午        しょうご       Buổi trưa, giữa ngày
正直       しょうじき    Trung thực, tính toàn vẹn, sự thẳng thắn
常識        じょうしき    Thông thường
少女       しょうじょ    Con gái, thiếu nữ, trinh nữ, thời con gái, cô bé
少々 
       しょうしょう    Chỉ là một số lượng nhỏ, phút
症状        しょうじょう    Triệu chứng, điều kiện
生じる     しょうじる    Để sản xuất, sản lượng, dẫn đến phát sinh, để được tạo ra
招待        しょうたい    Lời mời
状態        じょうたい    Điều kiện, tình huống, hoàn cảnh, nhà nước
上達        じょうたつ    Cải tiến, trước, tiến bộ
冗談      じょうだん    jest, joke
承知
        しょうち    Sự đồng ý, chấp nhận, đồng ý, thừa nhận
上等       じょうとう    Ưu thế trên, lớp học đầu tiên, rất tốt
衝突      しょうとつ    Va chạm, xung đột
商人       しょうにん    Thương nhân, nhân viên bán hàng, thương gia
承認       しょうにん    Công nhận, thừa nhận, phê duyệt, chấp thuận, thỏa thuận
少年       しょうねん    Trẻ em trai, người chưa thành niên
商売       しょうばい    Thương mại, kinh doanh, thương mại, giao dịch, nghề nghiệp
消費       しょうひ     Tiêu thụ, chi phí

wwww.duhocnhatbanaz.edu.vn
Công Ty Hiền Quang chuyên Du Học Nhật Bản


Học tiếng Nhật từ vựng sơ cấp 1 "bài 1"

はじめまして:  xin chào
おはよう ございます:   chào buổi sáng
こんにちは:  chào buổi trưa
こんばんは:  chào buổi tối
はい:  vâng
いいえ: không
わたし:  tôi
Chi tiết...

Học tiếng Nhật từ vựng sơ cấp 1 "bài 2"

これ:  Cái này
それ:  Cái đó
あれ:  Cái kia
どれ:  Cái nào
ほん:  Sách
じしょ:  Từ điển
ざっし:  Tạp chí
Chi tiết...

Học tiếng Nhật từ vựng sơ cấp 1 "bài 3"

ここ:  Ở đây
そこ:  Ở đó
あそこ:  Ở đằng kia
どこ:   Ở đâu
こちら:  Ở đây
あちら:   Ở đằng kia
どちら:   Ở đằng nào
きょうしつ:   Phòng học
Chi tiết...

Học tiếng Nhật từ vựng sơ cấp 1 "bài 4"

おく:  Đặt , để
ねる;   Ngủ
はたらく:   Làm việc
やすむ:   Nghỉ ngơi
べんきょうする:   Học tập
おわる:    Kết thúc
デパート:   Thương xá
Chi tiết...

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
   - Những người đang đi học hay đi làm có bằng THPT trở lên    
   - Những người đã xin visa tại các công ty du học khác bị rớt    
- Những người đã đi tu nghiệp về đăng ký đi du học trở lại   

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

du hoc nhat ban